Program Symfonia Finanse i Księgowość opis funkcjonalności


System Symfonia - zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie w małych i średnich firmachProgram Finanse i Księgowość stworzony został na potrzeby zautomatyzowania rejestracji zdarzeń gospodarczych zachodzących we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach zobowiązanych przepisami prawa do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej.

Dzięki kolejnym usprawnieniom i dostosowaniom do zmieniających się wymogów przepisów prawa oraz biorąc pod uwagę wnioski użytkowników, stworzono system, który doskonale sprawdza się jako narzędzie rejestracji i przetwarzania danych, a także jako pewne źródło sprawozdawcze. Na oprogramowanie składają się cztery rodzaje ewidencji:

 • Księgi rachunkowe,
 • Ewidencja VAT,
 • Rozrachunki,
 • Ewidencja Danych Podatkowych.


Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe przeznaczone są do prowadzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości zapisów oraz obrotów i sald w oparciu o definiowany przez użytkowników plan kont. Program generuje wzorcowy plan kont powiązany ze wzorami sprawozdań finansowych w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy. Istnieje możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, może być on też w całości zastąpiony dostarczonym przez użytkownika modelem księgowym firmy. Program umożliwia tworzenie słowników, czyli kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych.

Rachunek kosztów prowadzony jest we wszystkich dopuszczalnych w ustawie układach. Istnieje możliwość automatycznego księgowania równoległego między zespołami "4" i "5" oraz kontrola kręgu kosztów. Program umożliwia wybór długości roku obrachunkowego aż do 23 miesięcy, a także obsługuje lata obrachunkowe przesunięte względem lat kalendarzowych.

Ewidencja zapisów księgowych dokonywana jest przy użyciu definiowanych w programie typów dokumentów. Możliwe jest definiowanie własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe. Dostępny jest mechanizm definiowania kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu oraz mechanizm podpowiadania wzorców księgowania dla poszczególnych typów dokumentów. Prowadzona jest kontrola poprawności, wprowadzane dane kontrolowane są pod względem rachunkowym oraz bilansowania się stron zapisów dokumentów. Wprowadzane dokumenty mogą być zapisane w księgach, w postaci już trwałej i niezmienialnej określonej ustawą o rachunkowości albo w buforze, skąd po sprawdzeniu mogą być przeniesione do ksiąg.

Rejestracja i zestawianie zobowiązań i należności mogą być dokonywane w złotych oraz w innych walutach. Automatycznie księgowane są różnice kursowe i odsetki za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych, także z uwzględnieniem operacji zapisanych w buforze. Program księgowy umożliwia wycenę bilansową wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy.

Program Symfonia Finanse i Księgowość dostarcza raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych:

 • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów dokumentów w buforze;
 • Typowe raporty, w oparciu o dane zgromadzone na kontach, w tym również zapisy i obroty konta lub grupy kont;
 • Zestawienia dokumentów według określonego typu, cechy, chronologii księgowania i innych kryteriów;
 • Dziennik księgowań wymagany przez ustawę, który prowadzony jest przez program automatycznie;
 • Typowe wskaźniki finansowe, czyli współczynniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym umożliwiające przeprowadzanie różnorodnych analiz finansowych przedsiębiorstwa: płynności, rentowności, pokrycia majątku, zarządzania długiem;
 • Możliwość definiowania własnych raportów i zestawień przez użytkownika;
 • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe.


Ewidencja podatku i rejestrów VAT

Ewidencja podatku i prowadzenie rejestrów VAT są zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług.

W przypadku rejestracji dokumentów zakupu i sprzedaży w programie wprowadza się wartości transakcji do rejestrów VAT. Następnie program automatycznie przenosi kwoty z rejestru na właściwe strony zapisów kont dokumentu przy wprowadzaniu danych do ksiąg rachunkowych. Przy zapisie dokumentu następuje weryfikacja zgodności wartości w księgach i rejestrze VAT.

Zautomatyzowano wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej: opodatkowanej i zwolnionej bądź nie objętej podatkiem.

W pełni obsługiwane są rozliczenia VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym transakcje wewnątrzunijne (WNT i WDT). Transakcje trójstronne rejestrowane są w ramach obsługi wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zaimplementowano mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE.


Ewidencja rozrachunków

Rozrachunki są prowadzone jako odrębna ewidencja w oparciu o zapisy wytypowanych kont bilansowych. Służą do śledzenia rozliczeń transakcji. W przypadku zapisów na kontach walutowych rozrachunki są prowadzone również w walucie obcej. W oparciu o rozliczenia walutowe program automatycznie generuje dokumenty dekretujące zrealizowane różnice kursowe. Elastyczny system filtrowania ułatwia analizę wybranych kategorii rozrachunków. Regulowanie własnych zobowiązań ułatwia funkcja generowania wydruków przelewów. Zarządzanie należnościami ułatwiają funkcje generowania wydruków monitów. Program Symfonia Finanse i Księgowość nalicza i wprowadza noty odsetkowe. Posiada również opcję prezentacji stanu rozrachunków na koniec wybranego okresu sprawozdawczego wraz z generowaniem potwierdzeń sald dla kontrahentów.


Deklaracje i ewidencja danych podatkowych

Oprogramowanie Symfonia FK umożliwia automatycznie wygenerowanie i wydruk, a następnie przechowuje w bazie wartości wystawionych deklaracji. Podstawę do wyliczenia VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE i VAT-UEK stanowi ewidencja kwot w rejestrach VAT.

Podobnie deklaracje CIT-2, PIT-5 i PIT-5L generowane są na podstawie danych z pozycji sprawozdań finansowych. Wszystkie deklaracje mogą być przeliczane z uwzględnieniem zapisów z bufora lub tylko na podstawie zapisów w księgach. W celu ograniczenia przypadków, w których użytkownik zmuszony jest wprowadzać wyliczone przez siebie dane ręcznie, program wspiera i ułatwia wyszukiwanie, oznaczanie oraz wyliczanie wyjątków podatkowych za pomocą systemu Ewidencja danych podatkowych.


Uwagi o programie

Program wspomaga zarządzanie w małych i średnich firmach o dowolnym profilu działalności, umożliwia obsługę wielu firm i równoczesną pracę wielu użytkowników w sieci. Dostępny jest własny wewnętrzny język programowania raportów, pozwalający na zindywidualizowane wykorzystywanie informacji zgromadzonych w bazach danych. Stosowana jest wymiana informacji pomiędzy programami Systemu Symfonia poprzez mechanizm integracji baz danych oraz eksport i import dokumentów zewnętrznych z aplikacji spoza systemu np. programów magazynowo-handlowych i bankowych poprzez wymianę plików tekstowych.

Aplikacja umożliwia wdrożenie i rozpoczęcie pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia. Użytkownik definiuje rejestry VAT, układy bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametry pomocnicze np. typu wysokości odsetek.

Oprogramowanie dostarcza mechanizmy automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów.

Możliwe jest tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań.

Istnieje funkcja tworzenia kopii lub storna na podstawie wprowadzonego dokumentu oraz funkcja wprowadzania nowego dokumentu na podstawie szablonu księgowania dokumentów powtarzających się.

Podczas prowadzenia raportu kasowego istnieje możliwość wprowadzania faktur z uwzględnieniem rejestrów VAT.

Zaimplementowano kontrolę sald kont rachunków bankowych dostępną podczas wprowadzania dokumentu wyciągu bankowego.

Istnieje możliwość nadawania, niezależnych od ksiąg rachunkowych, cech dokumentom i zapisom oraz zestawiania tak oznaczonych wartości. Do każdego dokumentu można dołączyć dodatkowy opis lub komentarz w formie notatki. Nadawanie dokumentom znaczników ułatwia szybkie ich wyszukanie na liście w księgach lub buforze.

Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie możliwe jest w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej w formacie PDF.

W programie zaimplementowano mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa. Wprowadzono automatyczne przypominanie o konieczności ich wykonania.

KTM Pracownia Programistyczna Program FKKTM Pracownia Programistyczna Program FinanseKTM Pracownia Programistyczna Program Księgowy


Program Symfonia Finanse i Księgowość demo download

Program Symfonia Finanse i Księgowość do ściągnieciaDo pobrania: Program Symfonia Finanse i Księgowość FKP
aktualna wersja demonstracyjna i kilka poprzednich,
podręcznik użytkownika i ostatnie zmiany w programie.

Finanse i Księgowość

Raport potwierdzeń sald w programie Symfonia. Patrz w dziale Symfonia Finanse i Księgowość Pytania i Odpowiedzi.